phoca thumb s pg-logoJeżeli dostałeś się na Politechnikę Gdańską i obawiasz się, że na pierwszym roku studiów nie poradzisz sobie z matematyką, nie martw się - Uczelnia wychodzi w tej kwestii studentowi na przeciw. Z powodu zwiększającej się w ostatnich latach różnicy między zakresem wiedzy i umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych a wymaganiami, jakie stawia się studentom pierwszego roku studiów technicznych, Politechnika zorganizowała dodatkowe, nieodpłatne zajęcia z matematyki dla pierwszorocznych żaków. 


Aby zwiększyć skuteczność inicjatywy, utworzono specjalną jednostkę dydaktyczną międzywydziałową - Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, wcześniej działające jako Studium Nauczania Matematyki Politechniki Gdańskiej. Podstawowym celem działalności Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość jest zatem realizacja programów nauczania w zakresie przedmiotów matematycznych zgodnie z programami nauczania na poszczególnych kierunkach studiów, przy jednoczesnym doskonaleniu metod, form i treści nauczania. 

Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów wszystkich kierunków, na których realizowane są zajęcia z przedmiotów matematycznych, są objęci testem sprawdzającym poziom wiedzy z podstaw matematyki. Test ten przeprowadzany jest na pierwszych zajęciach, a jego wyniki są przedmiotem szczegółowej analizy, nakreślając przy tym zakres dalszego kształcenia na danym kierunku studiów. Na koniec semestru, po przeprowadzeniu zajęć, wszyscy studenci objęci zajęciami uzupełniającymi piszą egzamin sprawdzający ich umiejętności z zakresu matematyki.

Ponadto Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość organizuje odpłatne, dodatkowe zajęcia z matematyki, mające na celu przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do egzaminu maturalnego oraz dodatkowe-wakacyjne zajęcia z matematyki dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów.