phoca_thumb_s_dsw_logoW Dolnośląskiej Szkole Wyższej czterdziestu pracowników ośrodków polityki społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz przedstawicieli służb społecznych uczestniczy w szkoleniu z zakresu „Praca z rodziną – asystent rodziny”. Projekt został przygotowany przez Uczelnię i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, na zlecenie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

- Zgodnie z projektem „ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” zadaniem asystenta rodziny jest m.in. prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów, oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe. Powinien on także udzielać pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego – mówi prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak–Dziemianowicz – twórczyni kierunku nauki o rodzinie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, pedagog, specjalistka w zakresie pedagogiki rodzinnej.

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się jak diagnozować sytuację rodziny, poznają metody pracy z poszczególnymi członkami rodziny oraz sposoby motywowania ich do podejmowania działań sprawczych, zwiększających ich poczucie wpływu na własne życie. Poznają problemy socjalne rodziny, jak również zapoznają się z metodami rozwiązywania sytuacji kryzysowych i konfliktów oraz innych problemów psychologicznych i wychowawczych.

Ponieważ mężczyźni stanowią mniejszość zawodową w tym zakresie, DOPS na etapie rekrutacji zapewnił równość szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS. Ośrodek zastosował zasadę kolejności zgłoszeń, uwzględniając podział na płeć, uprzywilejowując mężczyzn. Na ich korzyść zostało zarezerwowane 10 proc. miejsc zgłoszeniowych. W projekcie bierze udział 4 mężczyzn.

Kurs potrwa do końca lipca.

Szkolenie jest częścią projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Koordynatorem merytorycznym projektu jest prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych. Zainteresowania naukowe to przede wszystkim problematyka współczesnej rodziny, relacje społeczne, edukacyjne konteksty budowania tożsamości człowieka współczesnego, metodologiczna orientacja interpretatywna w badaniach społecznych. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu.